Regulamin serwisu | worldmaster.pl
#

Regulamin serwisu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Worldmaster.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej www.worldmaster.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

2. DEFINICJE

 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Worldmaster – serwis dostępny w domenie internetowej www.worldmaster.pl, służący w szczególności prezentacji i promocji autorskich treści Użytkowników,
  2. Administrator – administratorem danych jest Worldmaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 121, 95-200 Pabianice, KRS: 0000752397 NIP: 7312062799, REGON: 381542987, kapitał zakładowy 10.000 złotych opłacony w całości,
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu www.worldmaster.pl i zaakceptowała niniejszy Regulamin,
  4. Konto Użytkownika– w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu,
  5. Publikacja – treść publikowana przez Użytkownika na portalu Worldmaster,
  6. Redakcja – redakcja serwisu, której zadaniem jest weryfikacja treści przed ich umieszczeniem w serwisie,
  7. Regulamin – niniejszy dokument,
  8. Zapisany na Newsletter – podmiot, który po akceptacji zasad przetwarzania przez Worldmaster danych osobowych w postaci adresu email wyraził zgodę na otrzymywanie cyklicznych informacji na temat Publikacji umieszczonych w Worldmaster.

  3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU WORLDMASTER.PL

  1. W serwisie Worldmaster publikujemy głównie treści w trzech podstawowych kategoriach: Business, Lifestyle, Fintech. Powyższe obszary nie są rozłączne i możliwe jest publikowanie treści związanych z kilkoma z powyższych kategorii łącznie.
  2. Publikacja treści w serwisie jest bezpłatna.
  3. Aby przeglądać Publikacje nie jest koniecznym posiadanie Konta Użytkownika w serwisie.
  4. Aby opublikować swoją Publikację w serwisie koniecznym jest założenie Konta Użytkownika oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
  5. Publikacja może przyjąć następującą formę i powinna spełniać poniższe wymogi:
   1. Podcast – długość trwania powinna wynosić między 1 a 30 minut, lub
   2. Video – dopuszczalny format pliku video to mp4. Użytkownik ma również po uzyskaniu zgody od Redakcji Worldmaster możliwość skorzystania z kanału w serwisie Youtube prowadzonego przez Administratora, lub może wykorzystać link do video umieszczonego na własnym kanale Youtube, lub
   3. Zwykły wpis tekstowy – w ramach jednego artykułu treść nie może być krótsza niż 200 słów.
  6. Jedna Publikacja może zawierać jedną, dwie lub wszystkie trzy formy, o których mowa w punkcie powyżej.
  7. Każda Publikacja powinna posiadać:
   1. min. jedną grafiką w rozdzielczości min. 825x710px. Rekomendowane jest dodanie do danego wpisu zdjęcia głównego w rozdzielczości min. 1920x400px. Żadna z wykorzystywanych w ramach wpisu grafik nie może być większa niż 1 MB,
   2. Jeden tag główny,
   3. Przypisaną jedną przeważającą kategorię tematyczną spośród trzech następujących: Business, Lifestyle, Fintech,
   4. Maksymalnie 10 tagów dodatkowych.
  8. Publikacje mogą zawierać linki odsyłające do innych źródeł oraz przedsięwzięć, w tym prowadzonych przez autora kanałów social media, blogów, vlogów etc.
  9. Użytkownik przesyłający daną Publikację oświadcza, że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, ilustracji, nagrań audio oraz wideo itp.) składających się na Publikację przysługują mu prawa autorskie w zakresie uprawniającym go do dokonania publikacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Worldmaster jakichkolwiek roszczeń związanych z lub odnoszących się do nadesłanych materiałów przez osoby trzecie, Użytkownik zwolni Worldmaster z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe.
  10. Redakcja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia Publikacji, co do których zgłoszone zostanie naruszenie praw autorskich do momentu wyjaśnienia sprawy.
  11. Użytkownik w przypadku zgłoszenia, o którym mowa w punkcie powyżej zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zastrzeżenia, oraz że dołoży wszelkich starań do wyjaśnienia sprawy.
  12. Użytkownik dokonując Publikacji w serwisie Worldmaster przekazuje nieodpłatnie i w zamian za publikację w serwisie prawa do utworu na zasadzie licencji niewyłącznej na podstawie umowy zawieranej na etapie zakładania Konta Użytkownika. Serwis ma prawo korzystać z utworu w postaci Publikacji w celu jego promocji w swoich kanałach serwisów social media takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Pinterest, Tumblr, Google+.
  13. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin przenosi na portal prawo do wykorzystywania swojego utworu w postaci Publikacji w następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnianie utworu w ramach portalu Worldmaster i jego podstron oraz we wszystkich kanałach social media prowadzonych lub założonych przez Worldmaster w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  14. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek stylistycznych oraz udzielania rekomendacji w zakresie budowania treści Publikacji w sposób poprawiający jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych.
  15. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieopublikowania Publikacji na portalu bez podania przyczyn.
  16. Zabrania się publikacji treści zawierających pornografię, których celem jest nękanie, wykorzystywanie lub dyskredytacja, oraz treści, które promują nienawiść, rasizm, przemoc lub dyskryminację konkretnej osoby lub grupy osób. Redakcja zastrzega sobie prawo, że Użytkownicy po udzieleniu dwukrotnego pouczenia w zakresie przesyłanych treści, posiadających powyższe cechy, będą trwale usuwani z serwisu.
  17. Użytkownik poprzez umieszczanie swoich Publikacji w serwisie Worldmaster nabywa jedną z rang: Wordlmaster Brązowy, Worldmaster Srebrny, Worldmaster Złoty.
  18. Posiadanie poszczególnych rang wymaga spełnienia następujących warunków:
   1. Worldmaster Brązowy – zakończone sukcesem założenie Konta Użytkownika, oraz opublikowanie w serwisie co najmniej jednej Publikacji,
   2. Worldmaster Srebrny – zakończone sukcesem założenie Konta Użytkownika, oraz opublikowanie w serwisie co najmniej 50 Publikacji,
   3. Worldmaster Złoty – zakończone sukcesem założenie Konta Użytkownika, oraz opublikowanie w serwisie co najmniej jednej 100 Publikacji. Dla utrzymania niniejszego statusu wymagane jest dokonywanie co najmniej 3 publikacji miesięcznie.
  19. Użytkownik, w zależności od posiadanej rangi posiada następujące uprawnienia:
   1. Worldmaster Brązowy – prawo do zgłaszania własnych Publikacji, które umieszczane są w odpowiedniej kategorii tematycznej Worldmaster,
   2. Worldmaster Srebrny – prawo do zgłaszania własnych Publikacji, które umieszczane są w odpowiedniej kategorii tematycznej Worldmaster oraz w sekcji „polecane kanały”, uzyskuje certyfikat elektroniczny Redaktora Worldmaster z przypisanym numerem oraz zestaw gadżetów Worldmaster,
   3. Worldmaster Złoty – otrzymuje wszystkie uprawnienia Worldmastera Srebrnego oraz prawo do samodzielnego umieszczania Publikacji w serwisie, bez moderacji Redakcji.

  4. TREŚCI SPONSPOROWANE

  1. Worldmaster umożliwia publikację Publikacji sponsorowanych, które będą wyświetlane na uzgodnionych powierzchnia portalu m.in. w dziale „sponsorowany” na stronie głównej, na sliderze na stronie głównej, pod slajderem na stronie głównej. Możliwe jest również wykupienie kompletnego działu (hashtaga), w którym Użytkownik będzie posiadał wyłączne prawo do publikacji swoich Publikacji.
  2. Zasady publikacji Publikacji sponsorowanych uzgadniane są na indywidualnych warunkach.

  5. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

   1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
   2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego https://worldmaster.pl/rejestracja. Użytkownik ma również możliwość rejestracji za pomocą konta w serwisie Facebook lub Google+.
   3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych, Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub – w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji – prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany drogą elektroniczną.
   4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto https://worldmaster.pl/edytuj-dane .
   5. Przesłanie formularza rejestracyjnego traktuje się jako: zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Worldmaster.
   6. Po dokonaniu zgłoszenia rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego Konta Użytkownika w Worldmaster oraz zaakceptowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu i polityki prywatności (www.worldmaster.pl/politykaprywatnosci ).
   7. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
   8. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Worldmaster:
    1. na swoje żądanie – korzystając z funkcjonalności konta;
    2. bez swojej zgody – w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.
   9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik – wyrejestrowany z Worldmaster. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani nie ogranicza odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

  6. NEWSLETTER

  1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
  2. Usługa Newsletter udostępniana jest przez Administratora Worldmaster.
  3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Zapisanego na Newsletter adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”.
  4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  5. Usługa Newsletter może po uzyskaniu odpowiedniej zgody być świadczona również Użytkownikowi.
  6. Newsletter zawiera informacje o najnowszych i najciekawszych Publikacjach umieszczonych w Worldmaster.
  7. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co 30 dni.
  8. Każdy Newsletter zawiera:
   1. informację o Administratorze jako nadawcy Newslettera,
   2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
   3. informacje na temat najnowszych i najciekawszych Publikacji umieszczonych w Worldmaster,
   4. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Zapisanego na Newsletter lub Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
  9. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika/Zapisanego na Newsletter komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  10. Zamówienie usługi Newsletter w przypadku Zapisanego na Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Zapisanego na Newsletter następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.worldmaster.pl lub www.worldmaster.pl/newsletter. :
   1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
   2. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
   3. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Administratora wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze ”.
  11. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika/Zapisanego na Newsletter (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej (adres e-mail) będzie wykorzystywany wyłącznie w celu wysyłania Newsletterów.
  12. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Zapisanego na Newsletter jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Dane osobowe podane w ramach rejestracji przetwarzane są zgodnie z przyjętą polityką prywatności (link).
  13. Zapisany na Newsletter może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Wypisz się z Newslettera Worldmaster” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

  7. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Worldmaster. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Administrator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
  2. Aby rozwijać Worldmaster oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Administrator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne.
  3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych ze zgłaszaniem Publikacji do umieszczenia w Worldmaster.
  4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem inny niż wskazany w powyższym pkt. 5.3.

  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis poinformuje o tym Użytkowników oraz Zapisanych na Newsletter na stronie worldmaster.pl. Zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez serwis na stronach worldmaster.pl
  2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2018.