Umowa absolwencka: czy warto zatrudnić praktykanta? | worldmaster.pl
#

Umowa o praktykę absolwencką to doskonały sposób dla pracodawców na zatrudnienie młodego i ambitnego pracownika. Praktykant natomiast otrzymuje szansę sprawdzenia swoich umiejętności poza murami uniwersytetu. Umowa absolwencka daje więc wiele korzyści, ale czy jest pozbawiona wad? Jak wygląda kwestia wynagrodzenia, ubezpieczenia i rozliczenia podatkowego? O czym warto pamiętać przed zatrudnieniem praktykanta?

Czym jest umowa absolwencka?

Ustawa o praktykach absolwenckich z dnia 17 lipca 2009 roku dała szansę milionom polskich studentów na zdobycie cennego doświadczenia w miejscach pracy, które w normalnych okolicznościach pozostawały poza zasięgiem ich możliwości.

umowa absolwencka

Umowa absolwencka jest zawierana między pracodawcą a osobą, która:

 • ukończyła minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • w dniu rozpoczęcia praktyk ma mniej niż 30 lat.

Praktyka absolwencka może trwać przez maksymalnie 3 miesiące u tego samego pracodawcy. Tygodniowa liczba godzin nie może być większa niż 40, natomiast dzienny wymiar pracy nie powinien przekraczać 8 godzin.

Umowa o praktykę absolwencką jest zawierana na czas określony. Jej rozwiązanie może przebiegać według dwóch scenariuszy:

 • jeśli praktyka była odpłatna, powinien poprzedzać ją tygodniowy okres wypowiedzenia,
 • jeśli praktyka była nieodpłatna, umowę może wypowiedzieć dowolna ze stron w każdej chwili.

Nie ma żadnych wytycznych, które określałyby, jakie przedsiębiorstwa mogą zatrudnić praktykanta. Oznacza to, że każda firma może stworzyć miejsce pracy w ramach praktyk absolwenckich. Oczywiście warto kierować się podobieństwem umiejętności i wykształcenia. Przedsiębiorstwo powinno działać w branży, w której edukował się praktykant, natomiast praktykant powinien mieć kompetencje pomocne w funkcjonowaniu firmy.

Jakie elementy powinna posiadać umowa o praktykę absolwencką?

Elementy, które powinny znaleźć się w zapisie umowy absolwenckiej to:

 • dane praktykanta,
 • dane pracodawcy,
 • rodzaj wykonywanej pracy przez praktykanta,
 • okres odbywania praktyk, tygodniowy wymiar pracy oraz wysokość wynagrodzenia (jeśli praktyka absolwencka jest odpłatna),
 • obowiązki praktykanta wobec pracodawcy,
 • obowiązki pracodawcy wobec praktykanta,
 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • podpisy praktykanta oraz pracodawcy.

Ponadto warunkiem obowiązywania umowy o praktykę absolwencką jest spisanie jej w formie pisemnej. Na dokumencie mogą znaleźć się również inne elementy, określające charakter i rodzaj pracy, wykonywanej przez praktykanta.

umowa o praktykę absolwencką

Umowa absolwencka a wynagrodzenie

O tym, czy praktyka absolwencka jest odpłatna, decyduje pracodawca, a jego wybór powinien znaleźć się na umowie. Według polskiego prawa dopuszcza się wykonywanie obowiązków w ramach umowy absolwenckiej bez otrzymywania świadczenia pieniężnego.

Wynagrodzenie za praktyki absolwenckie jest natomiast ściśle regulowane przez ustawodawcę. Jego wysokość nie może przekraczać dwukrotności miesięcznej płacy minimalnej. Co ciekawe, nawet podczas pobierania świadczeń pieniężnych w ramach umowy absolwenckiej, praktykant może być zarejestrowany jako osoba bezrobotna bez obawy o utratę ubezpieczenia.

Prawo do pobierania zasiłku przysługuje natomiast w przypadku, gdy wynagrodzenie nie przekracza połowy miesięcznego minimalnego wynagrodzenia.

Podsumowując, wynagrodzenie za praktykę absolwencką jest możliwe, ale decyzję podejmuje pracodawca. Zatem po stronie przedsiębiorcy leży wybór, czy zechce zapłacić praktykantowi za jego kompetencje nabyte podczas edukacji.

Rozliczenie podatkowe praktyk absolwenckich

Należy pamiętać, że wypłacanie świadczeń pieniężnych praktykantowi, narzuca na przedsiębiorcę obowiązek podatkowy. W rezultacie pracodawca odprowadza z miesięcznego wynagrodzenia zaliczkę w wysokości 17% na rzecz podatku dochodowego.

Ubezpieczenie podczas praktyk absolwenckich

Praktyki absolwenckie nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu ani społecznemu. Pracodawca jest natomiast zobowiązany wobec praktykanta do zapewnienia mu ubezpieczenia wypadkowego. Jeśli jednak praktykant posiada status studenta, uczelnia może mu zagwarantować konieczne świadczenia.

Jakie są zalety umowy absolwenckiej?

Efektem istnienia umowy absolwenckiej są wyższe i lepsze kompetencje młodego pokolenia. Dzięki praktykom i nabytemu doświadczeniu mogą w młodym wieku poznać funkcjonowanie największych przedsiębiorstw w Polsce. Tym samym stają się lepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Z kolei pracodawcy zyskują na 3 miesiące młodego pracownika o aktualnym zasobie wiedzy. Co więcej, nie muszą martwić się składkami zdrowotnymi i społecznymi. Ponadto mogą stać się pierwszymi mentorami przyszłych specjalistów w swoich dziedzinach.

praktyka absolwencka

Czy warto zatrudniać praktykantów?

Umowa o praktykę absolwencką to sytuacja, na której korzysta zarówno pracodawca, jak i praktykant. To wciąż relatywnie rzadko spotykana forma zatrudnienia, pomimo swoich ogromnych korzyści: nie musi być odpłatna, trwa maksymalnie 3 miesiące, podlega wyłącznie 17%  zaliczce na rzecz podatku dochodowego, a praktykant wciąż może być zarejestrowany, jako osoba bezrobotna i pobierać z tego tytułu zasiłek.

Czy warto więc zatrudniać i inwestować w praktykantów? To pytanie, na które każdy przedsiębiorca musi znaleźć odpowiedź sam po przeanalizowaniu możliwości swojej firmy. W Trasted możemy jednak wesprzeć tę decyzję, poprzez skuteczną obsługę księgową i doradztwo podatkowe.

Przygotuj się i zapłać Podatek od Czynności Cywilnoprawnych (PCC) zgodnie z prawem. W rezultacie uchronisz się przed karą grzywny i pozbawienia wolności z tytułu uchylania się od przymusowego opodatkowania. Urząd Skarbowy nie wybacza spóźnialskim. Czytając poniższy artykuł, dowiesz się:

 • Czym jest PCC?
 • Kiedy trzeba go płacić?
 • Kto jest zwolniony z opłaty?
 • Ile wynosi PCC?
 • Jak przebiega zapłata?
 • Jak wygląda podatek od zakupu nieruchomości?
 • Czy zwolnienie z PCC przy zakupie samochodu jest możliwe?

Przejdź dalej i sprawdź, czy nie jest za późno na zapłatę podatku w terminie!

Czym jest PCC?

PCC to Podatek od Czynności Cywilnoprawnych, który obowiązuje w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych. Dotyczy on zarówno przedsiębiorców, jak i osób prawnych oraz fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Co do zasady: odnosi się do transakcji, nieobjętych opodatkowaniem VAT. Ponadto obowiązuje tylko wtedy, gdy przedmiotem umowy są rzeczy lub prawa majątkowe, które:

 • znajdują się na terytorium Polski,
 • znajdują się poza granicami Polski, ale miejsce zamieszkania lub siedziba nabywcy (wraz z miejscem zawartej umowy) jest zlokalizowana w Polsce.

Ustawodawca wymienia transakcje, podlegające opodatkowaniu. Chcesz je poznać?

podatek od czynności cywilnoprawnych

Kiedy trzeba zapłacić PCC?

Ustawa z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje, które czynności są objęte opodatkowaniem. Cytując Dziennik Ustaw, należą do nich:

1. umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

2. umowy pożyczki,

3. umowy poręczenia,

4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

5. umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,

6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,

7. umowy majątkowe małżeńskie,

8. ustanowienie hipoteki,

9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,

10. umowy depozytu nieprawidłowego,

11. umowy spółki (akty założycielskie).

Zmiany w powyższych umowach, które powodują podwyższenie podstawy opodatkowania, również podlegają podatkowi PCC!

Dokładnie przeanalizuj zawarte transakcje. Czy któraś z nich należy do wyżej wskazanych umów? Jeśli nie: Podatek od Czynności Cywilnoprawnych Cię nie dotyczy. Jeśli tak: przejdź dalej i sprawdź, ile wynosi PCC.

ile wynosi pcc

Jak jest wartość podatku?

Kwota podatku PCC zależy od wartości nabytej rzeczy lub prawa majątkowego oraz opodatkowania, które jest wyrażone w procentach i waha się między 2%, a 0,1%. Wyjątkiem jest kwota:

 • 19 zł, będące podatkiem od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności od wysokości nieustalonej,
 • 7 zł dla umowy poręczenia,
 • 38 zł dla umowy majątkowej małżeńskiej.

W pozostałych przypadkach ustawodawca przewiduje opodatkowanie w wysokości:

 • 2% – dla m.in.: umów sprzedaży nieruchomości lub zamiany rzeczy ruchomych,
 • 1% – dla m.in.: umów ustanowienia odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności,
 • 0,5% – dla m.in.: umów depozytu nieprawidłowego,
 • 0,1% – od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejącej.

Pełen spis stawek znajduje się w artykule 7 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych (strona 6).

Zapłata podatku: deklaracja PCC – 3

Każdy, kto został objęty podatkiem PCC, jest zmuszony do uiszczenia opłaty na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Podatnik dokonuje zapłaty za pomocą deklaracji PCC – 3, którą można złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie Ministerstwa Finansów. Do prawidłowego złożenia deklaracji internetowej jest wymagany:

 • podpis elektroniczny

lub

 • dane autoryzujące (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL lub NIP, przychód z poprzedniego roku podatkowego).

Wyjątkiem od powyższej reguły jest zastosowanie zbiorczej deklaracji PCC. Dotyczy ona podatników, którzy w danym miesięcy dokonali minimum 3 czynności cywilnoprawnych (umowa pożyczki, umowa sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych), z których ostatnią dokonano nie później niż 14 dni od wykonania pierwszej z nich. Wówczas można uiścić opłatę do 7 dnia następnego miesiąca.

Zanim jednak przystąpisz do wypełniania deklaracji PCC – 3, sprawdź, czy na pewno musisz to robić. Może należysz do szczęśliwców, którzy nie muszą zastanawiać się, ile wynosi PCC, bo są zwolnieni z opodatkowania?

Kogo dotyczy zwolnienie z kwoty opodatkowania?

W Biurze Rachunkowym Trasted pomagamy prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z prawem i przypominamy o konieczności uiszczania poszczególnych podatków. Jeśli jednak jest możliwość, szukamy potencjalnych dróg wyjścia, pozwalających naszym klientom na oszczędność gotówki.

zwolnienie z pcc

Zwolnienie z podatku PCC to jedna z możliwości na nieopodatkowane wykonywanie czynności cywilnoprawnych. Dotyczy ona sytuacji, w których:

 • przedmiotem umowy jest rzecz ruchoma o wartości niższej niż 1000 zł,
 • jedna ze stron podlega podatkowi VAT,
 • dokonano pożyczki od członków najbliższej rodziny w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł w ciągu 5 lat od jednej osoby.

Innymi sytuacjami, w których obowiązuje zwolnienie z podatku PCC, są m.in.: sprzedaże walut obcych, sprzedaże towarów giełdowych, bonów czy obligacji skarbowych.

Zwolnienie z PCC przy zakupie samochodu

Podatek od kupna samochodu interesuje każdego, kto marzy o zmianie auta. Obowiązek zapłaty PCC występuje wtedy, gdy sprzedający jest osobą prywatną, nieprowadzającą działalności gospodarczej, a przedmiotem umowy jest używane auto.

W innych okolicznościach cena samochodu uwzględnia już podatek VAT.

Zwolnienie z PCC przy zakupie samochodu jest możliwe w określonych sytuacjach:

 • jego wartość nie przekracza 1000 zł,
 • kupującym jest osoba niepełnosprawna, dokonująca zakupu na prywatny użytek,
 • zakup odbywa się poza terytorium Polski.

Podatek od zakupu nieruchomości. Ile wynosi PCC?

Podatek od zakupu nieruchomości różni się w zależności od rodzaju posiadłości. Kupno z rynku pierwotnego (bezpośrednio od dewelopera) wiąże się z opodatkowaniem VAT, wliczonym w kwotę nieruchomości. Jego wartość wynosi:

 • 8% w przypadku powierzchni do 150 metrów kwadratowych,
 • 23% w przypadku powierzchni ponad 150 metrów kwadratowych.

Podatek PCC obowiązuje natomiast w sytuacjach zakupu nieruchomości z rynku wtórnego. Wynosi on:

 • 2% wartości rynkowej kupowanego domu lub mieszkania.

Zapłać Podatek od Czynności Cywilnoprawnych z Trasted.

Wyposażyliśmy Cię w niezbędną wiedzę na temat podatku PCC. Z jej pomocą w bezpieczny sposób podejmiesz każdą czynność cywilnoprawną bez obaw o potencjalne kary i sankcje. Odpowiedzieliśmy na 7 najważniejszych pytań, które zadają nam nasi klienci. W rzeczywistości jest ich o wiele więcej. Jeśli chcesz je poznać lub interesuje Cię konkretne zagadnienia, dotyczące PCC, skontaktuj się z nami za pomocą formularza na stronie internetowej Biura Rachunkowego Trasted!

Przedsiębiorca w Polsce może więcej niż sądzi. Mały ZUS+ to kolejna ulga, z której mogą skorzystać firmy, spełniające kilka podstawowych kryteriów. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z szansy na niższe koszty? Ile wynosi Mały ZUS+? Spójrzmy na podstawę prawną ulgi, z której ma skorzystać nawet 300 000 małych przedsiębiorstw!

Mały ZUS+ 2020: ile wynosi?

Przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu 5 lat przysługuje możliwość skorzystania z ulgi „Mały ZUS+”. Polega ona na płaceniu niższych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego. Ich wysokość jest zależna od podstawy ustalanej w oparciu o dochód z działalności gospodarczej w roku poprzednim.

Mały ZUS+ jest więc dla wszystkich przedsiębiorców, którzy:

 • Prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG lub są wspólnikami spółki cywilnej.
 • Osiągnęli przychód z działalności gospodarczej nie większy niż 120 000 zł za cały rok poprzedni. Limit przychodu jest proporcjonalnie niższy w przypadku przedsiębiorców, prowadzących działalność tylko przez część poprzedniego roku.

Podstawę opodatkowania ustala się raz w roku. Mieści się ona między: 30% minimalnego wynagrodzenia, a 60% przeciętnego i prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w 2020 roku. Biorąc pod uwagę, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w bieżącym roku ustalono  na wysokość 5227 zł, 60% ze wskazanej sumy daje wartość 3136,20 zł.

W każdym momencie można uiszczać wyższe składki na rzecz ubezpieczenia społecznego.

dla kogo mały zus+

Dla kogo nie jest Mały ZUS Plus?

W grupie wykluczonych znajdują się przedsiębiorcy, którzy:

 • Nie spełniają wcześniej wymienianych kryteriów.
 • W roku poprzednim prowadzili działalność krócej niż 60 dni.
 • Rozliczający się w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia sprzedaży VAT (w roku poprzednim).
 • Spełniają warunki do opłacania składek preferencyjnych.
 • Świadczą usługi wobec byłego pracodawcy, którymi zajmowali się, pracując u niego w roku trwającym lub poprzednim.
 • Są wspólnikami spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.

Mały ZUS+ nie jest również dla twórców i artystów.

Jak złożyć wniosek o Mały ZUS+?

Złożenie wniosku, uprawniającego do skorzystania z Małego ZUS-u Plus polega na:

 • Wyrejestrowaniu się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu, rozpoczynającym się od 05 10 (lub 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności, a nie korzystałeś z Małego ZUS-u+).
 • Zgłoszeniu się do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA (ZUS ZZA wykorzystaj wtedy, gdy podlegasz tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu) z kodem tytułu, zaczynającym się od 05 90 lub 05 92 w przypadku osób z rentą, przysługującą z powodu niezdolności do pracy.

Wniosek nie jest więc trudny, ale konieczny. Nie przegap właściwego momentu, który pozwoli Ci na niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej!

skladanie wniosków z biurem rachunkowym

Spójny system ulg dla przedsiębiorców.

Mały ZUS+ to spójna część złożonego systemu ulg, oferowanych przedsiębiorstwom w Polsce.

W artykule poświęconym szansom dla nowych firm na uiszczanie niższych składek, przedstawione zostały dwie ulgi: ulga na start oraz preferencyjne składki ZUS. Mały ZUS+ jest ich uzupełnieniem. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca może skorzystać z:

 • Ulgi na start przez 6 miesięcy.
 • Preferencyjnych składek ZUS przez 24 miesiące.
 • Małego ZUS-u Plus przez 36 miesięcy.

Tym samym przez ponad pięć lat od momentu założenia firmy, można liczyć na niższe składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, pod warunkiem spełnienia wszystkich wytycznych.

Tnij koszty z Trasted.

Biuro rachunkowe Trasted powstało z myślą o potrzebach firm. Nie zapominaj, że również jestem przedsiębiorcą. Rozumiem więc kłopoty, z którymi się borykasz na co dzień! Z przyjemnością pomogę w minimalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i przedstawię rozwiązania, które pozwolą skupić się na rozwoju przedsiębiorstwa. Mały ZUS+ to jedna z wielu szans na przemyślane prowadzenie firmy. Zgłoś się do Trasted, a z chęcią opowiem więcej.

Jeśli planujesz założenie działalności gospodarczej, powinieneś wiedzieć, co Cię czeka. Ulga na start dla nowych przedsiębiorców pozwala na prowadzenie firmy bez ponoszenia „większych” kosztów. Co to jednak oznacza? Ile wynosi ZUS dla nowych firm i co zrobić po zakończeniu ulgi? Przyjrzyjmy się bliżej realiom nowych przedsiębiorstw w Polsce w 2020 roku.

Jakie ulgi przysługują nowym przedsiębiorcom w Polsce?

Działalność gospodarcza to najczęściej występująca forma prawna wśród polskich przedsiębiorców. I nic w tym dziwnego! Założenie własnej działalności gospodarczej jest darmowe i zaskakująco proste. Dodatkową motywacją są ulgi dla nowych firm oferowane przez państwo:

 • Ulga na start dla nowych przedsiębiorców.
 • Preferencyjne składki ZUS.

Powstaje jednak pytanie, kto może skorzystać z powyższych możliwości i w związku z tym: ile wynosi ZUS dla nowych firm w rzeczywistości?

ile wynosi zus dla nowych firm

Ulga na start, czyli firma (prawie) za darmo.

Pierwsze kroki w biznesie nie są łatwe: praca, marketing, czy zobowiązania wobec kontrahentów… Niewielu przedsiębiorców ma czas, aby myśleć o szansie na uiszczanie niższych składek na ubezpieczenie do ZUS-u.

Ulga na start pozwala na sześciomiesięczny okres niepłacenia składek na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej, która w 2020 roku wynosi 362,34 zł.

Część składki zdrowotnej w wysokości 312,02 zł, każdy przedsiębiorca może odliczyć od podatku.

Kto skorzysta z ulgi na start?

Prawo określa ścisłe wytyczne, które należy spełnić, aby móc skorzystać z sześciomiesięcznego okresu niepłacenia ubezpieczeń społecznych.

Jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną,
 • zakładasz pierwszą działalność (w życiu lub od minimum 60 miesięcy),
 • nie pracujesz u pracodawcy, u którego w bieżącym (lub poprzednim) roku wykonywałeś podobne usługi, którymi pragniesz zająć się osobiście,
 • nie jesteś ubezpieczony w KRUS,

ulga na start jest dla Ciebie!

Wystarczy wybrać formularz zgłoszeniowy, zaczynający się od cyfr 05 40, do ubezpieczenia zdrowotnego. Jak podaje oficjalny serwis prawny Rzeczypospolitej Polskiej:

Jeśli nie posiadasz ustalonego prawa do emerytury/renty ani orzeczenia o niepełnosprawności, twój kod to 05 40 00.

Czy zleceniodawca płaci ZUS za Ciebie?

Wprowadzenie ulgi na start doprowadziło do wielu kontrowersji. Jedna z nich dotyczyła umów zlecenie i wykonywania usług między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, wykorzystującym omawianą ulgę.

Problem został jednak rozwiązany.

Prawo jednoznacznie podaje, że zleceniodawca nie odprowadza składek ZUS za partnerów biznesowych, którzy korzystają z ulgi na start, w przypadku gdy:

 • Przedmiot umowy dotyczy dziedziny prowadzonej działalności.
 • Przychody są opodatkowane, jako przychód z działalności gospodarczej.

Nowi przedsiębiorcy nie muszą się więc martwić utratą kontrahentów z powodu korzystania z ulgi na start.

ulga na start dla nowych przedsiębiorców

Ulga na start – pułapki i konsekwencje.

Prawo daje – prawo zabiera: na szczęście tylko nieuważnym.

Biuro rachunkowe Trasted świadczy pomoc przedsiębiorcom z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. W ten sposób zyskują oni wiedzę, która przeciwdziała jakimkolwiek pomyłkom i błędnym decyzjom. Niestety nie wszyscy decydują się na fachową pomoc…

Ulga na start dla przedsiębiorców zwalnia z płacenia ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy, ale tylko osoby, prowadzące działalność gospodarczą! Pracownicy i współpracownicy są nadal objęci ustawowymi stawkami ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Konsekwencją prowadzenia firmy niskim kosztem jest brak składek na emeryturę lub rentę oraz brak świadczeń na wypadek choroby, lub wypadku. Ponadto zawieszenie działalności gospodarczej nie zatrzymuje sześciomiesięcznego okresu ulgi. Jest ona liczona bez względu na aktywność firmy.

Czy więc ulga na start się opłaca?

Czerpiąc z własnego doświadczenia, odpowiadam: tak, ulga na start dla nowych przedsiębiorców jest opłacalna. To realne wsparcie i szansa na efektywny start, który może zaowocować licznymi sukcesami w przyszłości.

preferencyjne składki zus

Preferencyjne składki ZUS.

Sześć miesięcy mija, wraz z nimi ulga na start dla nowych przedsiębiorców… Co dalej? Ile wynosi ZUS dla nowych firm?

Preferencyjne składki ZUS to kolejny etap pomocy dla nowych firm. Przedsiębiorcy mogą z nich korzystać przez maksymalnie 24 miesiące kalendarzowe, ale muszą spełnić następujące kryteria:

 • W ciągu 60 miesięcy kalendarzowych nie mogą prowadzić działalności pozarolniczej przed rozpoczęciem prowadzenia firmy.
 • Nie mogą świadczyć usług wobec byłego pracodawcy (w ramach własnej działalności), u którego wykonywali te same obowiązki (w ramach umowy o pracę lub spółdzielczego stosunku pracy), którymi aktualnie się zajmują. Zakaz ten obejmuje rok kalendarzowy, w którym założyli działalność oraz rok poprzedni.

Jeśli więc grafik komputerowy na etacie postanawia założyć własną firmę w 2020, nie może zawiązać transakcji z byłym pracodawcą, z którym był związany umową o pracę nawet w 2019 roku.

Z preferencyjnych składek ZUS nie skorzystają również wspólnicy spółek oraz twórcy i artyści.

Ile wynosi ZUS dla nowych firm?

Preferencyjne składki ZUS uiszczane na rzecz ubezpieczeń społecznych zależą od kwoty zadeklarowanej przez przedsiębiorcę. Według prawa nie mogą być one jednak niższe niż 30% minimalnego wynagrodzenia, które w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto.

Tym samym preferencyjne składki ZUS wynoszą (w przypadku wyboru najniższej podstawy) 780 zł brutto. Ubezpieczenie zdrowotne nie ulega zmianie i sięga 362,34 zł.

Każdy przedsiębiorca  może płacić wyższe składki na rzecz ubezpieczenia społecznego, co przekłada się na wyższe świadczenia z tytułu: ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego i emerytalnego.

preferencyjne składki zus a zasiłek macierzyński

Preferencyjne składki ZUS: jak skorzystać?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga ciągłej uwagi i decyzyjności. Preferencyjne składki ZUS przysługują każdemu, kto spełni wcześniej wymienione wymagania oraz:

 • wyrejestruje się z ubezpieczenia zdrowotnego (kod zaczyna się cyframi 05 40) na druku ZUS ZWUA.

Następnie:

 • zgłosi chęć skorzystania z obniżonych składek ubezpieczeń (kod tytułu zaczyna się od: 05 70 lub 05 72 – w przypadku posiadania renty z powodu niezdolności do pracy).

Preferencyjne składki ZUS to nie koniec szans dla przedsiębiorców na niższe wydatki. Po skorzystaniu z ulg dla nowych firm można wykorzystać Mały ZUS+. Uprawnia on do uiszczania niższych składek na rzecz ubezpieczenia społecznego.

 

Własna firma bez pułapek z Trasted.

Własna działalność gospodarcza to szansa na wolność finansową i realizację marzeń. Aby do tego doszło, musisz włożyć odpowiednią ilość pracy oraz wiedzieć, jakie obowiązki spoczywają na Twoich barkach. Biuro rachunkowe Trasted działa na korzyść ludzi. Rozwiązuję sporne kwestie, wyjaśniam ludzkim językiem niejasne paragrafy i pomagam w prowadzeniu działalności gospodarczej. Poprzez ulgę na start i preferencyjne składki ZUS pokażę Ci, jak prowadzić własną firmę, niskim kosztem.

Zamiast uczyć się na własnych błędach, przestań je popełniać. Czerp wiedzę z doświadczenia innych!

Czy umowa między osobami fizycznymi jest możliwa? Co z płaceniem podatku? Czy można stworzyć umowę o dzieło bez prowadzenia działalności gospodarczej? Prawodawstwo w Polsce pozwala na więcej, niż sądzisz. Trzeba tylko pamiętać o pewnych zasadach, właściwościach i specyfice umów cywilnoprawnych.

Czym jest umowa cywilnoprawna?

Umowa cywilnoprawna oparta jest na przepisach Kodeksu Cywilnego. Zawiera ona dwie formy: umowę zlecenie oraz umowę o dzieło, które – o czym trzeba pamiętać – nie są umową o pracę! Umowy cywilnoprawne są najczęściej zawierane przez przedsiębiorców lub organizacje, które nie chcą zatrudniać pracownika, ale potrzebują osoby do wykonania określonych czynności lub dzieł.

W ich przypadku nie obowiązuje Kodeks Pracy, ale jak już wspominałem, Kodeks Cywilny.

umowa między osobami fizycznymi

Umowa cywilnoprawna między osobami fizycznymi jest stosowana zdecydowanie rzadziej. Nie dotyczy ona porozumienia między przedsiębiorcą a osobą fizyczną, ale dwoma jednostkami, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Warto jednak pamiętać, że bez względu na status prawny stron, podpisujących umowę: obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy nie zmieniają się.

Z kolei umowa o dzieło lub zlecenie posiada tę samą moc prawną wraz ze wszelkimi nakazami dla obu stron porozumienia.

Dzieło, czy zlecenie?

Umowa o dzieło narzuca na barki zleceniobiorcy obowiązek wykonania określonego dzieła, które jest przedmiotem umowy. Natomiast umowa zlecenie polega na podjęciu działania przez zleceniobiorcę, które zostało wskazane na umowie.

Co więcej, umowa o dzieło między osobami fizycznymi lub innymi podmiotami nie określa sposobów wykonania dzieła. Oczywiście należy je wykonać bez wad fizycznych i w sposób, spełniający wymagania zleceniodawcy (także przepisów zawartych w umowie). W opozycji stoi umowa zlecenie, która ściśle określa metody działania, do których powinien stosować się zleceniobiorca.

Można więc powiedzieć, że umowa o dzieło skupia się na efekcie i owocach pracy, a umowa zlecenie na wykonaniu określonej czynności.

Umowa cywilnoprawna między osobami fizycznymi.

Zawieranie umowy nie jest przeznaczone tylko dla przedsiębiorców. Umowa cywilnoprawna między osobami fizycznym pozwala na bezpieczną transakcję zarówno dla zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy.

umowa zlecenie

Najważniejszą kwestią, która różni się od umów zawieranych między przedsiębiorcą, a osobą fizyczną, jest rozliczenie podatkowe. Transakcja  pomiędzy osobami fizycznymi nie określa roli „płatnika”. Tym  samym obowiązek uiszczenia podatku od uzyskanego dochodu do Urzędu Skarbowego, znajduje się po stronie zleceniobiorcy!

Według ustawy, opodatkowaniu podlega jedynie nadwyżka dochodu, znajdująca się powyżej 20% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że zleceniobiorca nie płaci podatku od całej sumy, ale jej części.

Istnieje również możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu (np. w przypadku przeniesienia praw własności lub praw autorskich do utworu). Wtedy podatek dochodowy uiszczany jest w wysokości 17% od połowy uzyskanych dochodów.

Jak zapłacić podatek dochodowy?

Jesteś zleceniobiorcą. Podejmujesz się zadania wykonania określonego dzieła lub przeprowadzenia wskazanych w umowie czynności. Jesteś wzorowym pracownikiem, dlatego bez zarzutu wypełniłeś przedmiot porozumienia. Zadowolony zleceniodawca wypłacił Ci należne honorarium.

Co teraz? Czas na podatek!

Masz dwie możliwości:

 • Pierwsza z nich polega na skorzystaniu z rocznego zeznana podatkowego PIT-36 i umieszczenia przychodów w rubryce „Inne źródła”. Deklarację podatkową PIT składa się w roku następującym, po roku zawartego porozumienia. Jeśli więc umowa o dzieło między osobami fizycznymi została zawarta w 2020 roku, podatek PIT-36 należy zapłacić do 30 kwietnia roku 2021.
 • Druga metoda uwzględnia składanie comiesięcznych zaliczek na rzecz Urzędu Skarbowego do dwudziestego dnia następnego miesiąca. Należy jednak pamiętać, że zapłacenie jednej zaliczki, zobowiązuje zleceniobiorcę do regularnego i comiesięcznego uiszczania składek dla Urzędu Skarbowego.

Skorzystanie z metody drugiej jest zasadne w przypadku uzyskiwania dużych wynagrodzeń. Zwłaszcza, gdy są one wypłacane w częściach.

rozliczenie podatkowe PIT-36

Umowa między osobami fizycznymi: bez działalności, ale legalnie.

Umowa cywilnoprawna między osobami fizycznymi to rozwiązanie dla osób, które nie posiadają działalności gospodarczej, ale chcą w zgodny z prawem sposób zawiązać transakcję z drugą osobą. Dzięki umowie, zleceniodawca zyskuje pewność wykonanej pracy, a zleceniobiorca gwarancję uzyskania wynagrodzenia. Umowa cywilnoprawna skrywa w sobie wiele interesujących zakamarków, o których masz prawo nie wiedzieć. Lepiej nie popełniać kosztownych błędów… W przypadku wątpliwości, biuro rachunkowe Trasted chętnie odpowie na Twoje pytania.

#kolejne artykuły