Mandat? Sprawdź swoje prawa i jakie będą zmiany? | worldmaster.pl
#

Interesuje Cię tematyka prawna? Szukasz pomocy prawnej? Odwiedź serwis solidnyprawnik.com. Największy w Polsce serwis o tematyce prawnej i centrum pomocy osobom poszukującym pomocy prawnej.

Prawo do odmowy przyjęcia mandatu – co wnoszą do porządku prawnego proponowane zmiany?

Prawo do odmowy przyjęcia mandatu to uprawnienie, które na mocy obowiązujących przepisów przysługuje sprawcy wykroczenia. W kontekście wniesionego do Sejmu projektu ustawy zmieniającej przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia warto przyjrzeć się obecnym regulacjom, a także proponowanym zmianom.

Mandat karny

Zgodnie z art. 2 §2 k.p.w. uprawniony organ w wypadkach wskazanych w ustawie oraz na zasadach w niej określonych może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego. Postępowanie mandatowe można prowadzić jednak tylko wtedy, gdy:

sprawcę wykroczenia schwytano na gorącym uczynku lub bezpośrednio po jego popełnieniu;
mimo że sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio po nim, to jednak funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu stwierdził popełnienie wykroczenia i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu.

Stwierdzenie popełnienia wykroczenia może nastąpić w szczególności za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a zatem np. za pomocą fotoradaru, ręcznego urządzenia do pomiaru prędkości lub za pośrednictwem wideo rejestratora.

Ustawodawca w sposób szczegółowy określił wysokość grzywny, która może być nałożona w wyniku postępowania mandatowego. W art. 96 k.p.w. wskazał ogólną zasadę, dotyczącą dopuszczalnej wysokości grzywny, a także szereg wyjątków.

Prawo do odmowy przyjęcia mandatu na gruncie obowiązujących przepisów

Zgodnie z art. 97 §2 k.p.w. sprawca może odmówić przyjęcia mandatu karnego. Co ważne, to funkcjonariusz nakładający grzywnę w postaci mandatu karnego zobowiązany jest poinformować o tym prawie. Nie może on jednak domagać się podania przyczyny odmowy przyjęcia mandatu ani żądać wyjaśnień.

Kiedy warto skorzystać z tego prawa? Przede wszystkim wtedy, kiedy nie popełniliśmy zarzucanego wykroczenia, a także jeśli mamy co do tego wątpliwości, nie zgadzamy się z kwalifikacją czynu lub wysokością kary. Pamiętać musimy jednak o konsekwencjach.

W wypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. Sądem właściwym do rozpatrywania sprawy jest sąd miejscowo właściwy, czyli sąd, w okręgu którego popełniono wykroczenie. Może to rodzić zatem spore utrudnienia.

Podejmując decyzję o odmowie mandatu zwróćmy bowiem uwagę na to, że sprawa nie musi zakończyć się na jednym posiedzeniu. Pamiętać należy jednak, że w toku toczącego się postępowania w sprawach o wykroczenia stosuje odpowiednie zasady obowiązujące na gruncie postępowania karnego. Jest to m.in. zasada in dubio pro reo.

W myśl zasady domniemania niewinności zaś oskarżony pozostaje niewinny do czasu, gdy wina nie zostanie mu udowodniona.

Projekt ustawy zmieniającej k.p.w. – założenia

8 stycznia 2021 roku wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 13 stycznia skierowany został zaś do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Część proponowanych zmian już dziś budzi wiele wątpliwości. Jego przeciwnicy wskazują bowiem, że naruszają one podstawowe standardy państwa prawa.

Projekt ustawy zakłada zlikwidowanie prawa do odmowy przyjęcia mandatu. Ukaranemu przysługiwać ma jedynie prawo do odwołania się do sądu w terminie 7 dni od dnia nałożenia mandatu karnego. Odwołanie wnoszone ma być bezpośrednio do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia.

Warunkiem formalnym odwołania ma być wskazanie, czy odwołujący zaskarża mandat co do winy, czy co do kary.

Co więcej, to na odwołującym się ciążyć ma obowiązek udowodnienia swojej niewinności. De facto mamy zatem do czynienia z przeniesieniem ciężaru dowodu na obywatela. W świetle proponowanych przepisów zobowiązany jest on już w odwołaniu wskazać wszystkie znane dowody, popierające jego odwołanie.

Ukarany nie będzie mógł ponadto powoływać innych dowodów w toku postępowania. Wyjątkiem są te, które nie były mu znane w chwili wniesienia odwołania.

Uzasadnienie proponowanych poprawek i prawne wątpliwości

W uzasadnieniu projektu wskazuje się, że proponowane zmiany mają usprawnić postępowanie w sprawach o wykroczenia, a także odciążyć sądy. Jak twierdzą wnioskujący poprawki posłowie, ma to uchronić obywateli przed często nieprzemyślanymi i impulsywnymi działaniami, jakimi jest nieprzyjmowanie mandatu.

Przeciwnicy proponowanych zmian podnoszą jednak niezgodność przepisów z obowiązującymi zasadami prawa. Podstawowym zarzutem jest przerzucenie ciężaru dowodu, co narusza zasady obowiązujące w postępowaniu karnym, w tym zasadę domniemania niewinności. Mandat karny zostanie tym samym zbliżony do aktu administracyjnego, czyli władczego, jednostronnego oświadczenia przedstawiciela organu.

W kontekście proponowanych zmian podnoszone są także zarzuty związane z ograniczeniami i nakazami dotyczącymi sytuacji epidemicznej w Polsce. Przeciwnicy ustawy twierdzą, że zniesienie prawa do odmowy mandatu ma być skuteczną walką z obywatelami, na których nakładana jest grzywna w związku z kontrowersyjnymi przepisami np. wprowadzającymi nakaz zakrywania ust i nosa.

W chwili obecnej nie pozostaje jednak nic innego, jak uważne obserwowanie dalszych prac nad projektem ustawy.

Więcej podobnych artykułów na solidnyprawnik.com.

Niekorzystna sytuacja finansowa to tylko jeden z wielu powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się zawiesić działalność gospodarczą. Taka decyzja pozwala uchronić się przed większymi stratami i całkowitą rezygnacją z prowadzenia firmy. Powstaje zatem pytanie, jak zawiesić działalność gospodarczą skutecznie i zgodnie z prawem?

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą może zawiesić każdy przedsiębiorca. W przypadku posiadania spółki cywilnej, zawieszenia muszą dokonać wszyscy wspólnicy, aby było ono skuteczne. Podstawowym warunkiem uprawniającym do zawieszenia działalności jest nieposiadanie pracowników! Oznacza to, że nawet jeśli w firmie znajdują się pracownicy, przebywający na urlopach lub zwolnieniach, przedsiębiorca nie ma prawa zawieszać działalności gospodarczej.

Okres zawieszenia jest zależny wyłącznie od przedsiębiorcy, jednak nie może być krótszy niż 30 dni. Podczas składania wniosku można umieścić w nim datę wznowienia działalności. Wtedy zawieszenie będzie obowiązywało na czas określony. W przeciwnym wypadku mamy doczynienie z zawieszeniem działalności gospodarczej na czas nieokreślony.

zawieszenie działalności gospodarczej

Początkiem zawieszenia może być data złożenia wniosku lub data wcześniejsza albo późniejsza. Warto jednak pamiętać, że po zawieszeniu działalności przedsiębiorca nie może wykonywać pewnych czynności. W rezultacie kluczowe w tej kwestii jest wybranie takiej daty, która jest zgodna z prawem w kwestii czynności biznesowych i transakcji, które wykonał przedsiębiorca w danym okresie.

Co powoduje zawieszenie działalności gospodarczej?

Oprócz indywidualnych skutków zawieszenia działalności gospodarczej (m.in.: oszczędność gotówki, ochrona majątku), czyn ten niesie za sobą ważne konsekwencje prawne w zakresie prowadzenia firmy.

 • Po pierwsze, przedsiębiorca ma prawo wykonywać czynności, które prowadzą do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.
 • Po drugie, przedsiębiorca nie może osiągać przychodów i wykonywać działań, które dotyczą przedmiotu prowadzonej firmy (wyjątkiem są należności, które powstały przed datą zawieszenia). Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorca ma prawo sprzedawać wyposażenie i środki trwałe, należące do firmy.
 • Po trzecie, składniki majątku przedsiębiorstwa nie podlegają amortyzacji od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie działalności gospodarczej. Niemniej jednak przedsiębiorca musi uregulować wszelkie zobowiązania finansowe, które powstały przed zawieszeniem działalności.
 • Po czwarte, po zawieszeniu działalności przedsiębiorcy nie muszę uiszczać składek na rzecz ZUS (składki chorobowe, emerytalne i rentowe są opcjonalne), a także nie muszą składać deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, który dotyczy zawieszenia działalności. Należy jednak pamiętać, że po upływie 30 dni od uiszczenia ostatniej składki zdrowotnej, przedsiębiorca traci prawo do darmowych świadczeń zdrowotnych.
 • Po piąte, przedsiębiorca korzystający z Księgi Przychodów i Rozchodów, nie może zaprzestać jej prowadzenia nawet w trakcie zawieszenia działalności. Co więcej, przedsiębiorca wciąż podlega ewentualnym kontrolom i ma obowiązek uczestniczyć w przypadku prowadzonych postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Jak więc widać, zawieszenie działalności gospodarczej niesie ze sobą wiele konsekwencji prawnych, które warto znać, aby uchronić się przed sankcjami lub karami.

jak zawiesić działalność gospodarczą

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej może odbyć się za pomocą:

 • Internetu (poprzez stronę biznes.gov.pl i Profil Zaufany lub stronę CEIDG; w obu przypadkach należy wypełnić odpowiedni wniosek lub formularz)
 • Poczty (poprzez wniosek podpisany własnoręcznie, potwierdzony przez notariusza, a następnie wysłanie go do CEIDG)
 • Urzędu (poprzez złożenie wniosku i potwierdzenie swojej tożsamości odpowiednim dokumentem; wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy)

W następnej kolejności urząd sprawdza poprawność wniosku i w przypadku jakichkolwiek uchybień, niezwłocznie informuje o tym przedsiębiorcę. Jeśli natomiast wniosek jest kompletny i prawidłowo wypełniony, data zawieszenia działalności gospodarczej (wskazana na dokumencie) zostanie odnotowana w CEIDG już następnego dnia roboczego od złożenia wniosku.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest bezpłatne!

zawieszenie działalności

Czy zawieszenie działalności gospodarczej jest szansą dla przedsiębiorców?

Niewątpliwie zawieszenie działalności gospodarczej na czas określony lub nieokreślony jest szansą na przetrwanie dla wielu firm. Zwłaszcza w czasach pandemii koronawirusa na ten krok decyduje się coraz więcej przedsiębiorców, w celu zabezpieczenia firmy przed upadkiem. Należy jednak pamiętać, że zawieszenie działalności gospodarczej narzuca na przedsiębiorcę prawa i obowiązki, z którymi warto się zapoznać przed złożeniem wniosku.

Biuro rachunkowe Innowacje zawsze służy pomocą wszystkim przedsiębiorcom i z przyjemnością odpowiada na wszelkie pytania!

Ostatnie dni grudnia to wyjątkowy czas dla przedsiębiorców. Wszystko za sprawą kilku pilnych obowiązków, które powinny zostać przez nich spełnione. O czym musi pamiętać przedsiębiorca na koniec roku, jeśli chce zadbać o rozwój firmy, wzrost dochodów i bezpieczne działanie zgodne z prawem?

Przypominamy o najważniejszych aspektach prawnych, podatkowych i biznesowych. Zobacz, czy zrealizowałeś je wszystkie i sprawdź, czy na pewno zrobiłeś to we właściwy sposób!

Zmiana formy opodatkowania

Koniec roku to doskonały czas, aby podsumować działania biznesowe, podejmowane na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Podczas analizy warto zwrócić uwagę na uzyskiwane dochody, a także kwotę płaconych podatków. Na podstawie uzyskanych wyników należy zastanowić się, jaka forma opodatkowania jest najlepszym rozwiązaniem.

Przypominamy, że przedsiębiorcy mogą zdecydować się na:

 • skalę podatkową,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt,
 • kartę podatkową,
 • inne formy opodatkowania.

W skali podatkowej obowiązuje dwa progi: 17% oraz 32%, które wylicza się na podstawie uzyskiwanych dochodów. Z kolei podatek liniowy jest stały i wynosi 19% bez względu na wysokość zarobków. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej firmy może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie przejście ze skali podatkowej na podatek liniowy (lub na odwrót) albo skorzystanie z ryczałtu, który od 1 stycznia 2021 roku uległ zmianie!

Z ryczałtu mogą skorzystać przedsiębiorcy, których dochód wynosi 2 000 000 euro, a najwyższa forma opodatkowania została zmniejszona do 17%. Co więcej, dotychczasowe siedem stawek zastąpiono ośmioma.

Czas na zmianę formy opodatkowania jest do 20 dnia miesiąca, po miesiącu, w którym został zarejestrowany pierwszy dochód w nowym roku. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca uzyska dochód w styczniu 2021 roku, czas na zmianę formy opodatkowania jest do 20 lutego 2021.

Wyjątkiem jest zmiana na kartę podatkową, którą należy zgłosić do 20 stycznia.

o czym musi pamiętać przedsiębiorca na koniec roku

Obniżenie kwoty podatku dochodowego

Końcówka roku to ostatnia możliwość na obniżenie podatku dochodowego, płaconego za mijający rok. Można tego dokonać poprzez zakupy firmowe, które zwiększą koszty uzyskanego przychodu. W rezultacie przedsiębiorcy powinni rozważyć zakup m.in.: środków trwałych, towarów, oprogramowania komputerowego, abonamentu za usługi lub innych środków, które można wliczać do kosztów uzyskanego przychodu.

Przygotowanie się na zmiany w przepisach prawnych

Jedną z najważniejszych odpowiedzi na pytanie, o czym musi pamiętać przedsiębiorca na koniec roku, jest znajomość, zmieniających się przepisów prawnych. Od zgromadzonej wiedzy zależy bezpieczne prowadzenie firmy bez obaw o łamanie prawa. W tym celu warto na bieżąco śledzić portale i blogi branżowe, Dziennik Ustaw lub skonsultować się z biurem rachunkowym, które dodatkowo może przygotować firmę przedsiębiorcy na zmiany prawne.

Mały ZUS Plus nie tylko dla nowych przedsiębiorców

Nie tylko nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg podatkowych!

Choć „Ulga na Start” jest zarezerwowana dla nowopowstających firm, to z „Małego ZUS-u+” mogą korzystać istniejące już przedsiębiorstwa. Wystarczy spełnić kilka podstawowych wymogów. Zaliczamy do nich m.in.:

 • niższy przychód roczny niż 120 000 zł,
 • minimum 60 dni prowadzenia działalności w roku poprzednim,
 • niewykonywanie usług wobec byłego pracodawcy.

Więcej o uldze można przeczytać w naszym artykule na temat „Małego ZUS-u+. Zachęcamy do zapoznania się z nim, ponieważ kilkuminutowa lektura może zaowocować płaceniem niższych składek na rzecz ZUS-u nawet przez 36 miesięcy!

jak zwiększyć dochody w nowym roku

Remanent

Odpowiadając na pytanie, o czym musi pamiętać przedsiębiorca na koniec roku, nie sposób pominąć obowiązkowego remanentu. Ma on na celu kontrolę dokumentów księgowych i sprawdzenie majątku firmy. Remanent to „spis z natury”, w którym są ujmowane wszystkie rzeczy i przedmioty, które znajdują się w obrocie handlowym przedsiębiorstwa, ale nie zostały sprzedane. Kluczową kwestią jest umieszczenie ich w spisie, a następnie podanie ich dokładnej ceny. Od wartości remanentu zależy bowiem m.in.: wysokość podatku dochodowego, płaconego za mijający rok.

 • Jeśli więc na koniec roku jest więcej towaru niż na początku: podatek dochodowy jest wyższy.
 • Jeśli natomiast na koniec roku jest mniej towaru niż na początku: podatek dochodowy jest niższy.

Właśnie z tego powodu wielu przedsiębiorców urządza wyprzedaże i promocje w grudniu, aby pozbyć się zalegającego towaru, co przyczynia się do płacenia niższego podatku dochodowego. Co ciekawe, także firmy świadczące usługi muszą wykonać remanent, nawet jeśli miałby on być zerowy.

O czym musi pamiętać przedsiębiorca na koniec roku?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, któremu nie jest obojętny los własnej firmy, pamiętaj, że koniec roku to Twoja szansa na:

 • zmianę formy opodatkowania,
 • skorzystanie z Małego ZUS-u+,
 • zapoznanie się z nowościami prawnymi,
 • wykonanie spisu z natury,
 • obniżenie kwoty podatku dochodowego.

Co więcej, zalecamy przedsiębiorcom dokładną analizę finansową firmy (także przy wsparciu księgowych), podsumowanie zrealizowanych celów biznesowych i określenie nowych na nadchodzący rok. Warto więc obiektywnie spojrzeć na minione 12 miesięcy i sprawdzić, które segmenty firmy potrzebują największej pomocy, a które można dodatkowo usprawnić.

Na koniec nie zapominajmy jednak, że przedsiębiorca jest też człowiekiem. Pomimo obowiązków powinien więc zadbać o swój odpoczynek, aby nabrać świeżości i sił wobec nowych wyzwań, czekających na niego w nadchodzącym roku.

obowiązki przedsiębiorcy na koniec roku

Każda firma jest zobligowana do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Jednym ze sposobów jest księgowość uproszczona, którą mogą wdrożyć podmioty gospodarcze, osiągające przychód mniejszy niż 2 miliony euro w skali roku. Księgowość uproszczona uwzględnia: Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR), ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową. Która forma opodatkowania będzie najlepsza dla Twojej firmy?

Księgowość uproszczona: definicja i zastosowanie

Jak sama nazwa wskazuje, księgowość uproszczona charakteryzuje się łatwiejszymi i mniej skomplikowanymi działaniami, dotyczącymi rejestru zdarzeń gospodarczych w firmie. Korzysta z niej wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą małe i średnie firmy, a także nie mają potrzeby dokonywania skrupulatnej i skomplikowanej analizy finansowej firmy. Księgowość uproszczona pozwala bowiem prowadzić rachunkowość w sposób tańszy, ale poprawny i zgodny z prawem.

W niektórych przypadkach wybór księgowości uproszczonej będzie obligował przedsiębiorcę do prowadzenia ewidencji środków trwałych, przebiegu pojazdu i wyposażenia oraz rejestru VAT.

księgowość uproszczona

Księga Przychodów i Rozchodów: KPiR

Najczęściej wybieraną formą prowadzenia księgowości uproszczonej jest Księga Przychodów i Rozchodów. W tej sytuacji opodatkowana podstawa wynosi różnicę między przychodami a kosztami. Wysokość podatku jest natomiast uzależniona od wyboru form opodatkowania, w których wyróżniono:

 • podatek progresywny (17% lub 32% w zależności od uzyskanego dochodu w skali roku),
 • podatek liniowy (19% bez względu na uzyskany dochód).

Księga Przychodów i Rozchodów powinna zostać założona i zgłoszona w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub 1 stycznia danego roku. KPiR jest zgłaszana do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w ciągu 20 dni od daty jej założenia.

Jeśli przedsiębiorca uzna, że KPiR nie jest dla niego odpowiednia, może zmienić formę prowadzenia księgowości poprzez złożenie oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego. Oświadczenie powinno zostać złożone do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy dochód.

Jeśli więc pierwszy zysk przedsiębiorcy nastąpi w styczniu, ma on czas do 20 lutego na zmianę formy opodatkowania.

Ryczałt ewidencjonowany

Od 2021 roku ryczałt ewidencjonowany stanie się jeszcze bardziej atrakcyjną formą opodatkowania. Wszystko za sprawą zmian, które wejdą w życie wraz z 1 stycznia. W rezultacie z ryczałtu ewidencjonowanego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • w 2020 roku uzyskali przychód mniejszy niż 2 000 000 euro,
 • założą firmę w 2021 roku i skorzystają z karty podatkowej,
 • w 2020 roku prowadzili firmę (lub spółkę) opodatkowaną w ramach karty podatkowej (w całości lub częściowo), a osiągnięte przychody były niższe niż 2 000 000 euro,
 • nie prowadzą apteki i nie podejmują m.in.: działalności polegającej na produkcji towarów, objętych podatkiem akcyzowym.

kpir

Co więcej, zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym dotknęły również wysokość opodatkowania. W ten sposób wyróżniamy osiem stawek ryczałtu:

 • 17% dla wolnych zawodów (np. lekarze, adwokaci, fizjoterapeuci),
 • 15% dla usług m.in.: pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, architektonicznych i inżynierskich,
 • 10% dla kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,
 • 8,5% do kwoty 100 000 zł lub 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł dla m.in.: badań naukowych i prac rozwojowych,
 • 8,5% dla m.in.: działalności usługowej oraz usług edukacyjnych,
 • 5,5% dla m.in.: robót budowlanych,
 • 3% dla m.in.: działalności gastronomicznej z wyjątkiem sprzedaży alkoholu powyżej 1,5%,
 • 2% dla m.in.: sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, przetworzonych w sposób nieprzemysłowy.

Tym samym wysokość podatku jest zależna od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do KPiR podatek w ryczałcie ewidencjonowanym płaci się wyłącznie od osiąganego przychodu. W konsekwencji nie bierze się w ogóle pod uwagę uzyskiwanych kosztów. Powoduje to, że ryczałt wybierają przedsiębiorcy, którzy osiągają duże przychody, nie generując jednocześnie wysokich kosztów.

Pełną listę zmian prezentuje ustawa z dnia 28 listopada 2020 roku.

Karta podatkowa

W przeciwieństwie do KPiR z karty podatkowej może skorzystać tylko określona grupa przedsiębiorców. Zalicza się do nich firmy, które prowadzą działalność między innymi w ramach usług:

 • udzielania korepetycji,
 • transportowych,
 • rozrywkowych.

Karta podatkowa jest bardzo łatwą formą opodatkowania, ponieważ nie obliguje do składania zeznań rocznych i prowadzenia księgowości. Na wysokość stałego, miesięcznego podatku wpływa bowiem rodzaj prowadzonej działalności (podobnie jak w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego), liczba mieszkańców w miejscowości, w której prowadzi się przedsiębiorstwo, a także ilość zatrudnionych osób w firmie.

Choć karta podatkowa nie obliguje do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, na wniosek klienta przedsiębiorca ma obowiązek wydać rachunek, potwierdzający wykonanie określonej transakcji. Wobec tego stosowanie karty podatkowej rodzi na przedsiębiorcy obowiązek w postaci przechowywania rachunków i ich kopii w ciągu 5 lat, liczonych od końca roku, w którym je wystawiono.

jaką formę opodatkowania wybrać

Księgowość uproszczona: którą formę wybrać?

Na przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z księgowości uproszczonej, czekają trzy formy prowadzenia rachunkowości: KPiR, ryczałt i karta podatkowa. Którą z nich wybrać?

 • Niewątpliwie ryczałt ewidencjonowany jest świetnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy nie generują dużych, comiesięcznych kosztów, gdyż mogą skorzystać z relatywnie niskiej wartości opodatkowania przychodów.
 • Karta podatkowa jest doskonałym wyborem dla przedsiębiorców, którzy chcą maksymalnie uprościć prowadzoną rachunkowość.
 • Z kolei KPiR to najpopularniejsza forma, po którą sięgają przedsiębiorcy, którzy chcą dokładniej ewidencjonować zdarzenia gospodarcze firmy, generują większe koszty, a także pragną wykorzystać podatek liniowy lub progresywny.

Biuro rachunkowe Innowacje skutecznie wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu rachunkowości. Doradza również w wyborze najlepszej formy opodatkowania, dostosowanej do rodzaju prowadzonej działalności. Jeśli więc jesteś przedsiębiorcą, który nie wie, jaką formę księgowości uproszczonej wybrać, skontaktuj się z naszym biurem, a my chętnie rozwiążemy Twój problem!

Jeśli potrzebujesz pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dalsze inwestycje biznesowe, powinieneś sprawdzić dostępne opcje dofinansowania. Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy są bezzwrotne i pozwalają na m.in.: zakup potrzebnego sprzętu i realizację pomysłów biznesowych. W poniższym artykule wyjaśniamy:

 • Kto może skorzystać z dofinansowania na rozpoczęcie działalności?
 • Ile wynosi dofinansowanie?
 • Jak zdobyć dotacje z urzędu pracy na założenie firmy?
 • W jaki sposób zwiększyć swoje szanse?
 • Jak dobrze i mądrze wykorzystać dotacje?

Zapraszamy do 6-minutowej lektury, dzięki której możesz zyskać kilkadziesiąt tysięcy złotych.

dotacje z urzędu pracy na założenie firmy

Kto może skorzystać z dofinansowania na rozpoczęcie działalności?

Celem dotacji z urzędu pracy na otworzenie firmy jest walka z bezrobociem i promowanie przedsiębiorczości. W rezultacie z dofinansowania skorzystać mogą tylko te osoby, które:

 • mają status osoby bezrobotnej,
 • nie są studentami studiów dziennych,
 • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotacje, nie odmówiły (bez uzasadnienia) przyjęcia proponowanej pracy lub stażu albo nie przerwały trwającego szkolenia, zaproponowanego przez urząd.

Urzędy pracy w indywidualny sposób regulują natomiast kwestię czasu, jaki musi minąć od zarejestrowania się, jako osoba bezrobotna, do możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Należy więc sprawdzić ten aspekt w swoim urzędzie pracy!

Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy nie przysługują osobom, które:

 • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadziły firmę,
 • w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku popełniły przestępstwo gospodarcze,
 • otrzymały już dotacje z urzędu pracy na założenie firmy,
 • w tym samym czasie starają się o te same dotacje, ale w innym urzędzie pracy.

Dofinansowanie można podzielić na to, które jest wypłacane osobom przed i po 30 roku życia. Osoby młodsze zazwyczaj mogą skorzystać z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), a osoby starsze z Regionalnych Programów Operacyjnych. Warto wszystkie wytyczne skonfrontować z wewnętrznymi regulacjami każdego z urzędów, ponieważ mogą się one od siebie różnić.

Ile wynosi dofinansowanie z urzędu pracy na otwarcie firmy?

Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy mogą wynosić maksymalnie 6-krotność przeciętnego (średniego) wynagrodzenia w Polsce. Biorąc pod uwagę, że obecnie wynosi ono ponad 5300 zł, osoby bezrobotne mogą liczyć maksymalnie na dotacje w wysokości około 32 000 zł.

dofinansowanie na założenie firmy

W rzeczywistości ostateczna kwota dofinansowania jest ustalana przez poszczególne urzędy i może wahać się od 12 000 zł do 25 000 zł. Ostateczna wartość zależy od wielu czynników, choćby od sumy, jaką otrzymały urzędy na wypłacanie dofinansowań dla przedsiębiorców.

Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy należy wydać w ciągu 30 dni od ich otrzymania. W ten sposób warto dysponować, chociaż minimalnymi finansami własnymi na opłacenie najważniejszych kosztów, związanych z prowadzeniem działalności, np. podatków, czynszu lub rat za zakupiony sprzęt.

Jak zdobyć dotacje z urzędu pracy na założenie firmy?

Pozyskanie funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej zaczyna się od złożenia wniosku wraz z załącznikami (m.in.: biznesplan, referencje, certyfikaty), wskazanymi w regulaminie właściwego urzędu pracy. Rozpatrywanie wniosków trwa około miesiąca, w ciągu którego są sprawdzane takie elementy jak:

 • poprawność wypełnienia wniosku,
 • kwalifikacje zawodowe osoby składającej wniosek,
 • doświadczenie zawodowe,
 • ocena planowanej działalności (także na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów).

dotacje na rozpoczęcie działalności

Pomyślne rozpatrzenie wniosku pozwala podpisać umowę z urzędem pracy i poręczycielem, który stanowi zabezpieczenie finansowe na wypadek konieczności zwrotu dofinansowania. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy dotacja zostanie wykorzystana w niewłaściwy sposób, zostaną złamane warunki umowy lub nowopowstała firma upadnie przed upływem 12 miesięcy.

Po zabezpieczeniu finansowym przez poręczyciela, wnioskodawca musi założyć działalność gospodarczą w czasie, wskazanym na umowie. Z kolei po jej podpisaniu dofinansowanie trafi na konto osoby składającej wniosek w ciągu kilku dni.

Jak zwiększyć swoje szanse na pieniądze z urzędu pracy?

Choć decyzja w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku o dotacje leży poza zasięgiem osoby bezrobotnej, może ona zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania podczas składania wniosku.

Pierwszym elementem jest biznesplan, który zazwyczaj jest wymagany do złożenia wniosku o dotacje z urzędu pracy. Dzięki niemu urzędnicy lepiej zrozumieją ideę przedsiębiorstwa. Warto dokładnie przemyśleć i zaplanować przyszłe działania oraz inwestycje biznesowe, a następnie nakreślić spójny i realny plan firmy. Im rzetelniejszy on będzie, tym większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Nawet jeśli dany urząd pracy nie wymaga biznesplanu: warto go stworzyć, w celu podniesienia własnych szans.

Drugim elementem jest wkład własny finansowy i rzeczowy. W składanym wniosku warto zaznaczyć, jakie fundusze własne posiada osoba bezrobotna na założenie firmy oraz jaką infrastrukturę (maszyny, urządzenia, sprzęt) już zgromadziła, w celu płynnego i skutecznego prowadzenia firmy. Dzięki zaznaczeniu wysokości wkładu własnego, urzędnicy dostrzegą zaangażowanie przedsiębiorcy do założenia, prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. W rezultacie składany wniosek ma większe szanse na pozytywne rozpatrzenie.

Jak dobrze wykorzystać dotacje na otworzenie firmy?

Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy należy wykorzystać wyłącznie na cele, związane z działalnością gospodarczą. Oznacza to, że przedsiębiorca – zgodnie z prawem – może zakupić m.in.: maszyny, urządzenia, oprogramowanie lub materiały reklamowe, jeśli wspierają one jego firmę i są zgodne z przedmiotem prowadzonej działalności. Warto jednak ponownie zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami danego urzędu pracy i zapisami na zawartej umowie, ponieważ mogą znajdować się w niej konkretne wytyczne, dotyczące rodzajów dóbr, jakie można zakupić z przyznanych pieniędzy.

dotacje na otwarcie firmy

W efektywnym wykorzystaniu dofinansowania pomoże niewątpliwie wcześniej sporządzony biznesplan. To właśnie dlatego warto przygotować go w rzetelny sposób, ponieważ można z niego korzystać wielokrotnie w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa. Warto więc zakupić niezbędne do pracy narzędzia i urządzenia, zainwestować w reklamę i strategie marketingowe, a także pozyskać niezbędny towar i materiały do rozpoczęcia działalności.

Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy

Bezzwrotne dotacje z urzędu pracy na założenie firmy są w zasięgu Twojej ręki. Jeśli spełniasz podstawowe wytyczne, wskazane w regulaminie właściwego urzędu i jesteś naprawdę zdecydowany nie tylko na założenie, ale i prowadzenie działalności, powinieneś złożyć wniosek o dofinansowanie. Dołącz do niego informacje o wkładzie własnym, sporządź rzetelny i realny biznesplan, a także zamieść uzyskane do tej pory certyfikaty i referencje, które potwierdzają Twoje kwalifikacje. W ten sposób możesz uzyskać nawet 30 000 zł, które pozwolą Ci zakupić potrzebny sprzęt, towar i materiały dla biznesu. Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy pozwalają realizować marzenia o dochodowym przedsiębiorstwie i niezależności finansowej. Sprawdź, jakie warunki oferuje Twój urząd pracy!

#kolejne artykuły